POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.arslonga.com.pl.

2. Właścicielem Sklepu Internetowego, działającego pod adresem: www.arslonga.com.pl, zwanego dalej Sklepem, jest Ars Longa Sp. z o. o., z siedzibą: Przyczyna Dolna 77, 67-400 Wschowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079687, NIP 9251850433, REGON 971311521 o kapitale zakładowym w wysokości 4 358 667,70 złotych opłaconym w całości (zwana dalej Ars Longa). Ars Longa jest stroną umowy sprzedaży zawieranej z Klientem i figuruje na fakturze VAT jako sprzedawca zamówionych przez Klienta produktów.

3. Definicje używane w Regulaminie:

3.1. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną - która dokonuje Zamówienia poprzez Sklep internetowy www.arslonga.com.pl.

3.2. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz.121 z późn. zm.).

3.3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

3.4. Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.arslonga.com.pl.

3.5. Towar - produkt znajdujący się w ofercie Sklepu internetowego.

3.6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Ars Longa Sp. z o. o., z siedzibą: Przyczyna Dolna 77, 67-400 Wschowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079687, NIP 9251850433, REGON 971311521 o kapitale zakładowym w wysokości 4 358 667,70 złotych, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

3.7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość Towaru wybranego z oferty Sklepu, całkowity koszt z obowiązkiem zapłaty, dane do wysyłki, dane do faktury VAT, sposób jego dostarczenia, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego zgodnie z Regulaminem.

4. Sklep prowadzi sprzedaż fabrycznie nowych Towarów wyposażenia wnętrz za pośrednictwem sieci Internet oraz w siedzibie Ars Longa. Sprzedaż przeznaczona jest dla Klientów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia. Klient składając zamówienie akceptuje warunki sprzedaży dokonywanej przez Sklep a określone niniejszym Regulaminem.

5. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za konsekwencje wynikłe z tego faktu. Klientem jest osoba fizyczna lub firma/instytucja, która wypełniła formularz rejestracyjny. Zamówień w Sklepie mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie.

6. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sklep danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia oraz celów ewidencyjnych. Każdy Klient ma zagwarantowane prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, może się także zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy klientów. Sklep zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów, zarówno danych adresowych, jak i adresów e-mail, w celach nie związanych z realizacją zamówień. Przekazane przez Klienta dane osobowe są chronione przez Sklep zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r „O ochronie danych osobowych” (Dz.U.Nr 133 poz 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

7. Rejestracja w systemie jest bezpłatna i następuje w momencie zakupu towaru. Klient nie ma prawa żądać dostępu do systemu Sklepu. Oprócz akceptacji niniejszych ogólnych warunków handlowych rejestracja nie jest powiązana z żadnymi innymi zobowiązaniami.

8. Dane kontaktowe Sklepu: Przyczyna Dolna 77, 67-400 Wschowa, tel. (65) 540 71 82 (dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, opłata zgodna z taryfą operatora). Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów teleinformatycznych oraz nie zapewnia stałego dostępu komunikacji drogą internetową. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za stały dostęp do systemu online. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów pod adresem:  www.arslonga.com.pl/oferta?id=9.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Ars Longa dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu internetowego było możliwe dla użytkowników z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych oraz typów urządzeń. Korzystanie ze Sklepu internetowego, tj. zapoznanie się z jego ofertą, założenie Konta, złożenie Zamówienia, zapisanie się na Newsletter jest możliwe przy spełnieniu minimalnych wymagań technicznie potrzebnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu:

1.1. System operacyjny Windows, OS X lub Android.

1.2. Przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5, z włączoną obsługą Javascript i zapisującą pliki „cookies”.

1.3. Aktywna poczta elektroniczna.

1.4. Łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

1.5. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 piskeli.

2. Ars Longa oświadcza, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klienta przez osoby nieuprawnione. Dlatego Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinien stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sklep nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu hasła w jakiejkolwiek formie.

INFORMACJE O TOWARACH ORAZ ICH DOSTĘPNOŚĆ, PRAWA AUTORSKIE

1. Ilość produktów oferowanych w Sklepie jest zmienna. Przed przystąpieniem do złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się ze wszystkimi możliwościami konfiguracji zamówienia oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą. Wszystkie podane ceny są cenami netto oraz brutto z podatkiem VAT w walucie polskiej i nie uwzględniają kosztów wysyłki.

2. W przypadku zamówień przekraczających 2 000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych) Sklep zastrzega sobie prawo do ich realizacji w dłuższym okresie czasu, jednak nie później niż 30 dni od zawarcia umowy (po uprzednim poinformowaniu Klienta pocztą elektroniczną).

3. Ilość produktów objętych promocją w Sklepie jest ograniczona. Sprzedaż tych produktów realizowana jest na podstawie kolejności zamówień aż do wyczerpania oferty.

4. Sklep zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, organizowania oraz odwoływania akcji promocyjnych oraz zmian asortymentu i cen towarów bez podania przyczyny.

5. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w portalu internetowym zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami. Ze względu na ograniczone możliwości odzwierciedlania rzeczywistego koloru za pośrednictwem Internetu, przedstawione kolory folii należy traktować jako przybliżone.

6. Sprzedawane przez Sklep produkty, z wyłączeniem domeny publicznej, objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Klient lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów Sklepu.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do żądania stosownego wynagrodzenia za korzystanie i czerpanie dochodu z dzieł zamieszczonych na stronie internetowej bez pisemnej zgody Sklepu.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U. z 2006 r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, ZAWARCIE UMOWY, FORMY PŁATNOŚCI

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego www.arslonga.com.pl należy wybrać Towary do koszyka, dalej postępować w oparciu o wyświetlane informacje i komunikaty. Wybór Towarów dokonywany jest przez ich dodanie do koszyka. Należy podać wymagane dane Klienta (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, ewentualnie nazwę firmy i NIP), wybrać sposób płatności oraz dostawy. Do realizacji konieczna jest akceptacja Regulaminu i złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Klient otrzyma informację zwrotną o zawarciu Umowy.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Sklep może ustalać indywidualne dni wolne od pracy, przerwy urlopowe lub wydłużone weekendy, których termin podany będzie do wiadomości na stronie internetowej Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz wymienionych powyżej,

3. Zmiana złożonego przez Klienta Zamówienia może nastąpić tylko do momentu wysłania przez Sklep do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W takim samym czasie Klient może wycofać swoje zamówienie.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, które zawiera niekompletne dane, niezbędne do zrealizowania zamówienia, np. niepoprawny adres wysyłkowy, brak adresu e-mail, brak numeru telefonu. Również zamówienia, które nie zostaną opłacone w terminie 5 dni od dnia ich złożenia będą uznawane za nieaktualne i nie będą realizowane, chyba że indywidualne ustalenia między Klientem a Sklepem stanowią inaczej.

5. Czas realizacji zamówienia w Sklepie wynosi do 5 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Ars Longa Sp. z o. o. Indywidualny czas realizacji zamówienia dostosowany będzie do stopnia trudności i wielkości złożonego przez Klienta zamówienia. Przy zamówieniach powyżej 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych) konieczna jest przedpłata w wysokości 50% wartości zamówienia.

6. Klient ma możliwość wyboru otrzymania rachunku lub faktury VAT oraz dostępne formy płatności. Zapłata za zamówienie odbywa się przelewem bankowym na konto Ars Longa, poprzez system płatności elektronicznych przelewy24.pl lub przy odbiorze (płatność „za pobraniem”). W przypadku przelewu należność za zamówiony towar wraz z opłatą za spedycje przesyłki powinna zostać dokonana w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia. Weryfikacja zamówienia przez Sklep rozpoczyna się w dniu uznania konta Ars Longa Sp. z o. o. kwotą należności za zamówiony towar powiększoną o koszty przesyłki. Po wpływie należności na konto Sklep przystępuje do realizacji zamówienia.

REKLAMACJA Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ

1. Uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową za wady fizyczne lub prawne Towarów zakupionych w Sklepie przysługują Klientowi dwa lata a bieg terminu rozpoczyna się z dniem wydania towaru Klientowi. Sprzedawca ma termin 14 dni na ustosunkowanie się do złożonej reklamacji.

2. Zrealizowane zamówienie może w stopniu nieznacznym różnić się do wzoru oferowanego na stronie internetowej. W przypadku druków na oferowanych materiałach, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni mogą być spowodowanej uwarunkowaniami technicznymi i produkcyjnymi, niezależnymi od Sklepu. Do realizacji zamówień Sklep wykorzystuje materiały ogólnodostępne w branży poligraficznej, a ich odporność na warunki atmosferyczne określane są każdorazowo przez producenta materiałów.

3. Reklamacja dotycząca wad ilościowych i jakościowych, w zakresie wad jawnych może zostać złożona przez Klienta drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Po otrzymaniu Towaru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia i zgłoszenia ewentualnych wad.

4. W przypadku wad Klient ma prawo do żądania w ramach  niezgodności towaru z umową wymiany Towaru wadliwego na nowy, nieodpłatną naprawę Towaru, obniżenia ceny lub zwrotu kosztów. Szkody powstałe w wyniku nieprawidłowych działań Klienta w trakcie montażu lub użytkowania Towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń reklamacyjnych

DOSTAWA TOWARÓW

1. Dostawa produktów pod wskazany w Zamówieniu adres na terenie Polski odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Koszt dostawy po przedpłacie wynosi 14,99 zł, a w razie płatności przy odbiorze: 18,99 zł. Dla Zamówienia powyżej 250,00 zł brutto dostawa jest darmowa. Klient może osobiście i nieodpłatnie odebrać towar w siedzibie firmy Ars Longa, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru z siedziby firmy (czynne poniedziałek - piątek w godz. 7.00-15.00).

2. W przypadku, gdy dostarczenie produktu nie jest możliwe, Sklep zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym Klienta. Jeżeli Klient zapłacił za towar, jego wartość zostanie mu natychmiast zwrócona.

3. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Klient zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.

4. Przed odebraniem przesyłki, w obecności kuriera, należy sprawdzić stan opakowania oraz produktu. Jeżeli dostarczona przesyłka posiada widoczne uszkodzenia opakowania lub produktu nie należy jej przyjmować, a w obecności kuriera sporządzić odpowiedni protokół zgodny z przepisami firmy dostarczającej oraz niezwłocznie skontaktować się drogą mailową: sklep@arslonga.com.pl lub telefonicznie: tel. kom. 663 490 645, tel. stacjonarny 65 540 71 82. Uwzględnienie reklamacji na uszkodzony produkt będzie możliwe tylko w przypadku spisania protokołu z firmą kurierską.

5. Wszelkiego rodzaju opóźnienia w dostawie oraz jego niezgodność z zamówieniem, a także szkody powstałe w czasie transportu Klient powinien zgłaszać do Sklepu.

6. W przypadku nieodebrania przez Klienta towaru wysłanego przez Sklep, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki oraz ponownej jej wysyłki. W przypadku powrotu przesyłki do Sklepu i niemożności kontaktu z Klientem, przesyłka ta będzie przechowywana przez okres jednego tygodnia.

7. Czas realizacji zamówienia to 1 dzień roboczy po złożeniu zamówienia lub jego opłaceniu w przypadku wyboru metody płatność z góry. Kurier powinien dostarczyć zamówiony produkt w kolejnym dniu roboczym następującym po wysłaniu zamówienia.

INFORMACJA O POZASĄDOWYCH SPOSOBACH ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADACH DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń składając:

1.1. Wniosek do wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego.

1.2. Wniosek do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy wojewódzkich inspektoratach inspekcji handlowej.

2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne. Oznacza to, że obie strony postępowania muszą się na nie zgodzić.

3. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określony został w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

4. Stosowne wnioski można otrzymać w sekretariatach wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej. Można je pobrać bezpłatnie na ich stronach internetowych: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

5. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

6. Informacje dotyczące dostępu do procedur polubownego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz uzyskania pomocy konsumenckiej można uzyskać pod bezpłatnym numerem Infolinii Konsumenckiej: 800 889 866 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.00), którą prowadzi Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

7. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną w sprawie rozstrzygnięcia powstałego sporu między nim a przedsiębiorcą korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. Adresy rzeczników konsumentów są dostępne na:

https://uokik.gov.pl/problemy.php?problem=68&wojewodztwo=o&miasto=o&x=40&y=5.

8. Zgodnie z art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21. maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (Dz. Urz. UE 2013 L 165/1) Klient może skorzystać z europejskiej platformy ODR. Ułatwia ona pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii. Łącze elektroniczne do platformy ODR jest dostępne pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. W razie pytań odnośnie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów możliwy jest kontakt bezpośrednio z Ars Longa Sp. z o. o.